شماره حساب ها

چنانچه نحوه پرداخت شما از طریق سیستم بانکی می باشد لطفا با واریز وجه به شماره حساب های زیر و سپس اعلام به ما، اقدام نمایید.

حساب نزد بانک ملی:
0107394405002
کارت بانک ملی:
6037991462302153
سیستم شبا:
IR790170 0000 001073944050 02

حساب به نام سید وفا قریشی می باشد.

چنانچه وجهی را واریز نموده اید، لطفا از طریق فرم اعلام وجه واریزی آن را به اطلاع ما برسانید.